Wybory Francja 2017

Ten raport jest podsumowaniem analizy przemówień pięciu głównych kandydatów w kampanii wyborczej na prezydenta Francji i koncentruje się w szczególności na wystąpieniach Marine Le Pen i Emmanuela Macrona.


Metodologia
Analizie zostało poddanych łącznie 154 przemówień wygłoszonych przez pięciu głównych kandydatów w wyborach prezydenckich we Francji w okresie od 20 stycznia 2016 r. do 23 kwietnia 2017 r.
Przemówienia kandydatów rozłożyły się w następujący sposób: Benoit Hamon (20 przemówień), Emmanuel Macron (35 przemówień), Marine Le Pen (28 przemówień), Jean-Luc Melanchon (26 przemówień) i Francois Fillon (45 przemówień).

W celu przeprowadzenia analizy wykorzystane zostało oprogramowanie WordStat firmy Provalis Research, które służy do wyszukiwania tekstu i analizy treści. Wybrane zostały słowa, które pojawiły się więcej niż 50 razy i wyrażenia, które pojawiły się ponad 15 razy, w co najmniej trzech różnych przemówieniach wszystkich pięciu kandydatów. Następnie porównano względną częstotliwość, z którą te słowa i wyrażenia zostały użyte przez każdego z pięciu kandydatów.

Ponadto, w badaniach starano się także zidentyfikować najbardziej charakterystyczne elementy wystąpień dwóch kandydatów, którzy wyszli z pierwszej rundy głosowania, Emanuel Macron i Marine Le Pen. Dla każdego z ww. kandydatów, wybrane zostały słowa i wyrażenia, które używane były przez nich co najmniej dwa razy częściej, niż przez pozostałych kandydatów.

Wykonujący badanie, aby dobrze ocenić pozycjonowanie kandydata, przeanalizowali także te słowa i wyrażenia, które były pomijane lub których unikano, w porównaniu z innymi kandydatami.
Badaniu zostały poddane przemówienia, w których kandydat określił porządek obrad, w przeciwieństwie do debat lub wywiadów, gdzie proponowane są inne kwestie i kandydat musi o nich dyskutować. Ta analiza wskazuje zagadnienia lub tematy, do których kandydaci przywiązują najmniejsze znaczenie, lub z którymi nie chcą być powiązani.

Dla wielu słów i wyrażeń używano funkcji w programie WordStat w celu zweryfikowania kontekstu, w jakim zostały one użyte, aby ocenić ich wydźwięk i określić, czy były pozytywne czy negatywne, i jakie pomysły promowały. Liczby w nawiasach obok niektórych terminów wskazują stosunek pomiędzy częstotliwością z jaką jest używany przez kandydata i ich najbliższe doradztwo. Wynik (3.0x) wskazuje, że kandydat użył tego terminu proporcjonalnie trzy razy częściej niż kandydat, który użył tego terminu z drugą najwyższą częstotliwością.

Zatem był to minimalny współczynnik, jaki można uzyskać, a liczby byłyby wyższe, gdyby wybrana została średnia częstotliwość w porównaniu do pozostałych czterech kandydatów. Z drugiej strony, w przypadku słów, które były używane rzadziej, wynik (-3.0x) wskazuje, że kandydat użył tego terminu trzy razy rzadziej niż kandydat z następną najniższą częstotliwością.

Przemówienia Emmanuela Macrona
Przemówienia Emmanuela Macrona charakteryzują się słownictwem, które używa słów i wyrażeń promujących zmiany i wskazujących na przyszłe osiągnięcia:
Renouvellement/odnowienie (11.0x), mobili/mobilność (8.0x), miseenœuvre/realizacja (6.4x), transformation/transformacja (5.1x), avancer/postęp (3.6x), construire/budować (3.0x), transformer/przekształcać (2.5x), ambition/ambicja (2.4x), défi/wyzwanie (2.2x), défis/wyzwania (2.1x), réforme/reforma (2.0x). Promuje otwartość i optymizm ze słowami i wyrażeniami takimi jak: faire réussir/osiągnąć sukces (14.9x), accéder/osiągać (5.3x), êtres humains/istoty ludzkie (5.0x), opportunités/możliwości (4.5x), dialogue social/dialog społeczny (4.5x), émancipation/emancypacja(4.2x), réconcilier/pogodzić (4.2x), accompagner/ towarzyszyć (2.3x), ouvert/otwarty (2.0x), ouverte/otwarte (2.0x).

Więcej niż inni kandydaci mówił o kolektywności używając terminów: d’organisation collectiva/ organizacje zbiorowe (8.6x), de société civ ile/społeczeństwo obywatelskie (4.1x) de collectivités territoriales/lokalne społeczeństwo (2.3x).

Wydźwięk jego przemówień jest w dużej mierze pozytywny, oto kilka przykładów:
Heureux/szczęśliwy (2.6x), formidable/wspaniały (2.5x), autonomie/niezależny (2.1x)
Ton wypowiedzi rzadko jest negatywny i na 67 słów i wyrażeń, które zostały wyszukane jako charakterystyczne dla przemówień Macrona tylko dwa miały wydźwięk negatywny: risques/ryzyko (3.8x), injuste/niesprawiedliwość (3.0x).

W przeciwieństwie do innych kandydatów, Macron nigdy nie wymienia nazwisk polityków Hollande, Sarkozie, Hamon czy Juppé, co pozwala mu pozostać pozytywnym i nie zarysować związku z przeszłością, z którą wyraźnie nie chce być kojarzony. Nigdy nie używa nowoczesnych, ale czasami kontrowersyjnych terminów rodzaju: libre échange/wolny handel, politique économique/polityka gospodarcza czy conditions de travail/warunki pracy.

Rzadko wspomina o kontrowersyjnym prawie pracy: la loi El Khomri (-8.0x) i rzadko używa terminów społeczno-ekonomicznych: pauvreté;/ubóstwo (-4.2x), pauvre/ bieda (-2.9x), retraites/ emerytura (-2.5x), retraite/ przejście na emeryturę (-2.2x), espérance de vie/ długość życia (-2.3x) salaires/płaca (-4.6x) et heures supplémentaires/godziny nadliczbowe (-2.4x).
Macron nieczęsto mówimy o energii jądrowej: nucléaire/jądrowy(-7.9x) i używa tego terminu tylko wtedy, gdy mówi o obronie i zbrojeniu.
Jest też najmniej skłonnym z kandydatów do rozmów o tych dwóch narodach: Russie/Rosja (-2.5x) États-Unis/ Stany Zjednoczone (-2.1x).

Przemówienia Marine Le Pen
Przemówienia Le Pen wyraźnie charakteryzują się nacjonalizmem, protekcjonizmem i kwestionowaniem kontynuacji francuskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej oraz tradycyjnych założeń partii Front Narodowy: mondialisation sauvage/dzika globalizacja, immigration Massie, immigration de masse/masowa imigracja, fondamentalisme islamique/islamski fundamentalizm, ’intérêts privés/prywatne interesy (26.0x), patriotisme économique/patriotyzm ekonomiczny (21.9x), amour de la France/miłość do Francji (17,2x), frontière nationales/granica państwa (9.7x), indépendance de la France/niezależność Francji (x7.4), citoyenneté/obywatelstwo (6.8x), solidarité nationale/solidarność narodowa(6.4x), peuple de France/ludzie Francji (6.0x), terrorisme islamiste/islamski terroryzm (5.4x), concurrence déloyale/nieuczciwa konkurencja (x5.1), patriotisme/patriotyzm (5.0x), référendum/referendum (2.8x), intérêt national/interes narodowy (2.6x), indépendance/niezależność (2.4x), l’Union européenne/Unia Europejska (23.4x), Bruxelles/Bruksela (7.0x), mondialisation/globalizacja (3.2x), peuples/ludzie (3.5x), libertés/wolności (3.1x), puissances/potężne (2.6x), monnaie/waluta (2.6x).

Niektóre jej komentarze, które wydają się pozytywne, takie jak: accueillir/witać (2.2x) i diversité/różnorodność (2.0x) są w rzeczywistości negatywne, ponieważ koncentrują się na problemach związanych z imigracją lub Unią Europejską. Silny, negatywny ton w wypowiedzi Le Pen wyróżnia ją spośród innych kandydatów. Z drugiej strony, podobnie jak inni kandydaci, skarży się na: médias/media (4.7x), ich brak niezależności i bezstronności i prosi swoich zwolenników, by używali: réseaux sociaux/ mediów społecznościowych (4.2x).

Wyrażenia, których Le Pen nigdy nie używa w swoich przemówieniach: extrême droite/skrajna prawica, projet européen/ projekt europejski, temps de travail/czas pracy, code du travail/kodeks pracy, liberté de conscience dialogue social/wolność sumienia dialog społeczny, revenu Universal/uniwersalny dochód, harmonisation fiscal/ujednolicenie podatków i êtres humains/ludzie.

Nigdy nie używa słów: prévention/prewencja lub opportunités/możliwości. Inne słowa, których Le Pen używa, ale rzadziej niż inni kandydaci to: génération/generacja(-4.0x), contrat/umowa (-3.3x), besoins/ potrzeby (-2.8x), parlament/Parlament (-2.7x), travail/praca (-2.5x), collectivités locales/społeczności lokalne (-2.5x), éducation/edukacja (-2.0x), enseignants/nauczyciele (-2.0x), apprentissage/nauka (-2.3x), których używa z konkretnym odniesieniem do znaczenia nauki języka francuskiego, kultury francuskiej i historii. Choć wielu jej przeciwników twierdzi, że Le Pen promuje strach w swoich przemówieniach, używa słowa Peur/strach (-2.2x) rzadziej niż jej przeciwnicy.

Kiedy firmy wykonujące badanie, porównały przemówienia Le Pen z lat 2011-2015 i 2016-2017, używa słowa peur/strach 4,9 razy rzadziej niż w latach 2011 i 2015.

Wnioski
Przemówienia Le Pen i Macrona są bardzo różne w tonie i używaniu języka. Le Pen promuje nieufność, niechęć i niesmak związany z obecnym systemem politycznym. Z powodu negatywnego tonu i wyrażeń jakiego używa, wyraźnie ma ona nadzieję, że połączy ją to z dużą częścią podobnie myślącego społeczeństwa francuskiego, które podziela jej zdanie o przeszłości i obecnej sytuacji. Macron natomiast próbuje łączyć się z pragnieniem zmiany i przerwania status quo w bardziej pozytywnym tonie. Używa języka bardziej umiarkowanego, bez promowania radykalnych środków, takich jak usunięcie euro, wyjście z UE i zamykanie granic.

Script logo