Analiza statystyczna

Opcje statystyczne
 • Statystyka opisowa (średnia, wariancja, odchylenie standardowe)
 • Częstości: tabele częstotliwości, statystyka opisowa, tabele percentylowe, wykres kolumnowy, wykres kołowy, diagram Pareto, histogram, normalny wykres prawdopodobieństwa, wykres słupkowy, dystrybuanta
 • Tabele: statystyka nominalna (chi-kwadrat, Pearson's Phi, Goodman-Kruskal's Gamma, współczynnik kontyngencji), statystyka porządkowa (Kendall's tau-b i tau-c, Pearson's R, wspólczynnik Somers’D symetryczny i asymetryczny, Dxy i Dyx), analiza zgodności/inter-raters agreement (stosunek procentowy, współczynnik Cohen's Kappa, Scott's Pi, Krippendorf's r i R-bar, marginesowe poprawki miar nominalnych i porządkowych, wykresy kolumnowe 3D
 • Analiza rozkładu: wykres słupkowy dla kilku zmiennych
 • Wielokrotne odpowiedzi dla analizy częstości i krzyżowej
 • Test t dla prób niezależnych i zależnych (m.in. histogram podwójny)
 • Jednokierunkowa analiza wariancji: testy porównań wielokrotnych (post-hoc) LSD, Tukey'a HSD, Scheffé'go
 • GLM ANOVA/ANCOVA (do 5-u czynników i zmiennych losowych) łącznie z szczegółową tabelą ANOVA, 3 różne metody dopasowania (regresja, nonexperimental, hierarchiczna), regresja wielokrotna, test zmian wpółczynnika R kwadrat, równanie regresji (B, błąd standardowy od B, beta, przedziały ufności od B, zerowego rzędu, korelacje cząstkowe i semicząstkowe, poziom tolerancji, F, istotności) statystyka Durbin-Watson’a, skategoryzowane resztkowe wykresy rozrzutu, wykresy normalnego rozkładu pozostałości regresji, możliwość zapisu wartości prognozowanych i resztkowych
 • Macierz korelacji łącznie z kowariancją, określonymi przez użytkownika przedziałami ufności, wykresami metodą macierzową
 • Macierz korelacji cząstkowych (interaktywna macierz korelacji, która umożliwia m.in. wyliczanie przedziałów ufności)
 • Analiza regresji: regresja liniowa oraz 7 modeli regresji nieliniowej (modele: kwadratowy, sześcienny, wielomianowy 4-ego i 5-go stopnia, logarytmiczny, wykładniczy, odwrotny), równanie regresji, analiza wariancji, statystyka Durbin-Watson’a, wykres resztkowy, skategoryzowany resztkowy wykres rozrzutu, wykres normalnego rozkładu pozostałości regresji, możliwość zapisu wartości prognozowanych i resztkowych
 • Analiza metodą regresji wielokrotnej: zawiera 5 różnych metod regresji (zapis hierarchiczny, późniejsza selekcja, wsteczna eliminacja, selekcja stopniowa, wprowadzanie wszystkich zmiennych) możliwość wprowadzania i usuwania P, kryterium tolerancji, tablice ANOVA, test zmian tablic ANOVA, równanie regresji (B, błąd standardowy zależny od B, beta, przedziały ufności od B, zerowego rzędu, korelacje cząstkowe i semicząstkowe, poziom tolerancji, F, istotności), wykres resztkowy, statystyka Durbin-Watson’a) statystyka Durbin-Watson’a, skategoryzowane resztkowe wykresy rozrzutu, wykresy normalnego rozkładu pozostałości regresji, możliwość zapisu wartości prognozowanych i resztkowych
 • Analiza szeregów czasowych: przekształcanie danych (np. usuwanie średniej, opóźnienie), diagnostyczna autokorelacja (wykresy ACF i PACF), technika wygładzania (przy pomocy średniej ruchomej lub mediany), wykresy kontrolne z określonymi przez użytkownika przedziałami ufności
 • Pojedyncze przypadki planowania doświadczeń z użyciem statystyki opisowej, przerwane wykresy szeregów czasowych, różnorodne graficzne wspomaganie oceny tj. wygładzanie (przy pomocy średniej ruchomej lub mediany), tendencje liniowe i wykresy kontrolne
 • Analiza rzetelności pomiaru ze statystyką opisującą pozycję, rzetelność pozycji lub skali sumarycznej, rzetelność połówkowa, szacowanie rzetelności skali sumarycznej (Cronbach's alpha, itp.)
 • Klasyczna analiza pozycji z możliwością wielokrotnego wyboru pozycji formularza ankietowego
 • Analiza czynnikowa: z analizą składowych głównych, odwzorowaniem wariancji analizy czynnikowej, analiza czynnikowa typu Q, rotacja VARIMAX, wykres osypiska (scree plot), itd.
 • Analiza wrażliwości: statystyka false-positives i false negatives, analiza czułości, swoistości oraz krzywe ROC (Receiver operating characteristics), wykres przedstawiający stopę błędów (error rate)
 • Analiza nieparametryczna z testem dwumianowym, test chi-kwadrat dla jednej próby, test serii (runs test), test McNemar’a, test U Mann-Whitney’a, t-test Wilcoxon’a, test znaków, test Kruskal-Wallis’a ANOVA, analiza dwuczynnikowa ANOVA Friedman’a, test dwupróbkowy Kolmogorov-Smirnov’a, test skrajnych reakcji Moses’a, test median (dla dwóch lub większej liczby prób)
 • Nieparametryczne współzależności między zmiennymi: współczynnik R Spearman'a , Somer's D, Dxy and Dyx, Gamma Goodman’a Kruskal'a, Tau-a, Tau-b Kendall'a, Tau-c Kendall’a Stuart'a itd.
 • Analiza metodą bootstrap – resampling: 7 procedur univariate i 21 bivariate, statystyka opisowa, tabele percentylowe, nieparametryczne przedziały ufności, nieparametryczna analiza mocy (power analysis), parametr liczebności próby, symulacja doboru losowego, histogram
 • Pełne wykorzystanie metody bootstrap – resampling do prawie każdego rodzaju analizy (częstość, regresja wielokrotna, rzetelność, testy nieparametryczne, itd.)

Inne cechy
 • korygowanie liczb całkowitych z powodu użycia innej zmiennej
 • Runs LOGISTIC – bezpłatne oprogramowanie napisane przez Gerard’a L. Dallal’a
 • SIMCALC – kalkulator prawdopodobieństwa, który pozwala obliczać prawdopodobieństwo dla 9-u typów rozkładów, a także przedziały ufności dla średniej i korelacji

Script logo